ماموریت و اهداف هنرستان مصورالملک

*کمک به رشد و پرورش استعدادها و توانایی های دانش آموزان

* هدایت هنرجویان در استفاده از الگوهای اسلامی و ملی در آثار هنری

* تربیت هنرجویانی متعهد، خلاق و مبتکر در میدان های علم و هنر

* ایجاد محیطی آرام، سالم و با نشاط جهت یادگیری دانش آموزان

* بکارگیری کلیه امکانات جهت کسب موفقیت در آزمون سراسری

* معرفی هنرمندانی مشتاق، کوشا و خوش ذوق به جامعه

* تقویت مهارتهای اجتماعی و شغلی هنرجویان