نتایج مسابقات فرهنگی هنری هنرستان مصورالملک

افتخار آفرینی هنرجویان هنرستان مصورالملک در سال تحصیلی 96-97 در مرحله ناحیه