افتخار آفرینی هنرجویان هنرستان مصورالملک در سال تحصیلی 98-99 در مرحله ناحیه 

رتبه اول ناحیه

  رتبه

رشته 

 نام و نام خانوادگی

اول تشعیر فصیحه حمیدی
اول نگارگری حوریه زریباف
اول چاپ دستی دریا حسنی نژاد
اول نماهنگ میترا محمدی
اول پویانمایی - انیمیشن مهدیه بارورز
اول فتومونتاژ زهرا عزیزی

 

رتبه دوم و سوم ناحیه

  رتبه

رشته 

 نام و نام خانوادگی

دوم تذهیب نگین خیام نکویی
دوم عکاسی فاطمه بدیعی
سوم آب و مرکب نیلوفر بیژنی
سوم پاستل نازنین خسرویان
سوم پوستر آناهیتا کاهه
سوم  طراحی ذغال نگین عوضی نژاد